top of page

Team Nigel's Kidzz

Personeel bij Nigel’s Kidzz 

Op 01 januari 2018 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (hierna wet IKK) ingegaan. 
Deze wet moet eraan bijdragen dat de kwaliteit van de kinderopvang nog verder verbetert. Wat houdt deze nieuwe wetgeving in?
Wij zetten het voor u op een rij:

De wet IKK vereist dat pedagogisch medewerkers alle kinderen ‘in beeld’ hebben. Dit houdt in dat onze pedagogisch medewerkers de kinderen structureel volgen in hun ontwikkeling. Ze leveren een bijdrage aan deze ontwikkeling, dagen de kinderen uit en stimuleren hen in het zetten van een volgende stap. Ieder kind heeft een mentor. Dit is te allen tijden uw aanspreekpunt van de groep van uw kind. De mentor volgt de ontwikkeling van uw kind en bespreekt deze waar nodig met u als ouder. Uiteraard kunt u ook altijd bij de andere pedagogisch medewerkers terecht als u vragen heeft.

Volgens de wet IKK moet het kinderdagverblijf met een actueel beleid werken voor Veiligheid en Gezondheid. Medewerkers worden hier actief bij betrokken en leveren een bijdrage. In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staan de mogelijke risico’s beschreven. 
Hierin staan ook alle maatregelen in die wij nemen om risico’s te voorkomen of te beperken.


De nieuwe wet vereist dat er op elke locatie minstens één persoon aanwezig is die over een diploma kinder-EHBO beschikt. Er zijn per vestiging alle dagen medewerkers aanwezig die een EHBO certificaat  hebben. 

De wet IKK verlangt dat er op de  groep twee vaste gezichten voor 0-jarigen zijn. 
Op de dagen dat uw kind bij de kinderopvang is, is minimaal één van deze twee medewerkers aanwezig. Tijdens intake gesprekken vertellen wij u wie de vaste gezichten zijn en wie de mentor van uw kind wordt. Per dag mag er maximaal 3 uur worden afgeweken van de Beroepskracht-kindratio (de verhouding van het aantal pedagogisch medewerkers ten opzichte van het aantal aanwezige kinderen). 

De wet IKK vereist dat alle pedagogisch medewerkers over mondelinge taalvaardigheden op niveau 3F beschikken. 
Tot 2025 hebben kinderopvangorganisaties de tijd om medewerkers een certificering te laten behalen. 


De medewerkers hebben minimaal een opleiding op MBO niveau 3. 
Wij hebben medewerkers in dienst die met veel liefde voor de kinderen zorgen en veel plezier hebben in hun vak. Onze medewerkers dragen iedere dag zorg voor de voorwaarden waaronder een kind zich kan ontwikkelen door structuur,regelmaat ,veiligheid en vertrouwen te bieden. Daarnaast hebben zij ook oog voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en fasen van kinderen.

 

Voordat een pedagogisch medewerker in dienst komt, wordt een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aangevraagd en overlegd. Deze VOG wordt continu gescreend door het Justitieel Documentatie Systeem, waarbij in de gaten wordt gehouden of de pedagogisch medewerkers nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan.

De nieuwe wet verlangt van kinderopvangorganisaties dat zij een opleidingsplan opstellen voor hun pedagogisch medewerkers. De wetgeving en onze ouders stellen steeds hogere eisen aan kinderopvangorganisaties en dus ook aan onze pedagogisch medewerkers. Om hieraan te voldoen voeren wij jaarlijks cursussen en trainingen uit, samen en of in teamverband. 
Er zijn tevens een aantal wettelijk verplichte trainingen die worden aangeboden. 

  • BHV

  • EHBO

  • Meldcode Kindermishandeling

  • Aandacht functionaris

  • 3F taal certificering (dit heeft een doorlooptijd tot 2025

  • Werken met baby’s in de kinderopvang (goedgekeurd voor de wet IKK, dit heeft een doorlooptijd tot 2023)

  • Praktijkopleider (in samenwerken met SBB)


Studenten en medewerkers in opleiding mogen nog maar beperkt ingezet worden. Alle stagiaires bij de kinderopvang staan boventallig, zij worden niet meegerekend met de Beroepskracht -kindratio. 

We streven er te allen tijde naar om zoveel mogelijk continuïteit op de groepen te bieden. Het komt echter wel eens voor dat pedagogisch medewerkers ziek zijn of op vakantie gaan. In dit geval werken wij enkel met vertrouwde gezichten die bekend zijn met onze visie en beleid.

bottom of page