Oudercommissie

Nigel’s Kidzz beschikt over een oudercommissie. Deze overlegt een aantal keer per jaar met de directeur over het interne beleid op het kinderopvang. Het gaat daarbij om zaken zoals de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden en de Risico- Inventarisatie en Evaluatie Veiligheid en Gezondheid (RIE) . De oudercommissie heeft op onder andere deze zaken adviesrecht. In het pedagogisch werkplan is het adviesrecht van de oudercommissie uitgewerkt. Daarnaast is de oudercommissie soms betrokken bij het organiseren van ouderavonden en feesten.

Wie er in de oudercommissie zitting heeft is te vinden op de website. Nieuwe ouders worden hier op gewezen tijdens het intakegesprek. Er wordt ongeveer vier keer per jaar vergaderd. Ouders kunnen met hun vragen terecht bij de oudercommissie via een eigen mailadres.

Meer informatie over de oudercommissie is te vinden in het pedagogisch werkplan.